Soriano e il culto dei Santi Medici Cosma e Damiano

 di Martino Michele Battaglia Partimmu di tantu luntanu   San Cosma e Damianu    La grazia ti cercamu        Cu voli grazii    Mu vene a Surianu ca c’è San Cosma e Damianu   Vorria sapiri cu vi fici tantu belli Supa a sta vara tutti dui fratelli     San Cosma e Damianu  …